Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaselosteen (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, miten Matin ja Liisan maisemissa ry kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Matin ja Liisan maisemissa ry on sitoutunut suojaamaan henkilöiden yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.

2. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä toimii Matin ja Liisan maisemissa ry.  Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Matin ja Liisan maisemissa ry
Kangaslahdentie 35 B 19
73100 Lapinlahti

Puh. 040 847 1589
Y-tunnus: 2911536-2

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Toni Rönkkö
Kangaslahdentie 35 B 19
73100 Lapinlahti

Puh. 045 648 0360
Sähköposti: tronkko73 (ät) gmail.com

3. Rekisterin nimi

Matin ja Liisan maisemissa ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Sääntöjen mukaisten tiedotteiden ja kokouskutsujen lähetys
 • Jäsenmaksujen valvonta ja perintä
 • Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen (esimerkiksi Yhdistyslaki 11§)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen
 • Rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • Yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakaspalvelu
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen

Kun käsittelyn laillisuuden perusteena on yllä mainituissa kohdissa oikeutettu etu, rekisterinpitäjä on tehnyt henkilötietojen käsittelystä arvion niin sanotulla tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisätietoja saa tietosuojasta vastaavalta henkilöltä, jonka yhteystiedot löydät tämän Tietosuojaselosteen kohdasta 2.

5. Henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisterinpitäjä voi kerätä seuraavia rekisteröityjen ryhmiä koskevia henkilötietoja:

 • Yhdistyksen jäsenet

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, syntymävuosi
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Yhteydenotot asiakaspalveluun kuten sähköpostit ja puhelut
 • Laskutusta varten tarvittavat tiedot
 • Suoramarkkinoinnin luvat ja –kiellot

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse
 • Rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

8. Henkilötietojen luovutus

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös mahdollisen fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää vain rekisterinpitäjän toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • 10 + 1 vuosi: kirjanpitolainsäädännön edellyttämä kirjanpitoaineisto

Rekisteröity voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista rekisterinpitäjä arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeusturvan varmistamiseksi.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, arkistoidaan tai tuhotaan.

11. Evästeet

Kuten useimmilla verkkosivustoilla, myös Matin ja Liisan maisemissa ry:n sivustoilla käytetään evästeitä. Eväste (englanniksi ”cookies”) on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa päätelaitteen tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla sivustolla vieraileva päätelaite ja tiettyjä päätelaitteeseen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa. Evästeet parantavat käyttökokemustasi sivustolla. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai haittaa sen käyttöä.

Voit es­tää eväs­tei­den käy­tön sää­tä­mäl­lä se­lai­me­si ase­tuk­sia. On kui­ten­kin hy­vä huo­mioi­da, et­tä eväs­tei­den käy­tön es­tä­mi­nen hait­taa verkkosi­vus­tojen toi­mi­vuut­ta. Täs­tä syys­tä suo­sit­te­lem­mekin, et­tei eväs­tei­den käyt­töä es­te­tä.

12. Rekisterin suojaus

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille henkilöille. Rekisterinpitäjä edellyttää henkilöiltä ja muilta määritellyillä henkilöillä sitoutumista salassapitoon. 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada tieto siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei.
 • saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
 • pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa
 • saada rekisteröidylle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista. Rekisterinpitäjä voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton
 • peruuttaa antamansa suostumus siltä osin kuin rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muun muassa suoramarkkinointia varten.

Rekisteröity voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista joko kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen pyyntö toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella:

Matin ja Liisan maisemissa ry
Kangaslahdentie 35 B 19
73100 Lapinlahti

Pyynnöstä tulee ilmetä rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka rekisteröity haluaa saada. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saat kohdassa 2 kerrotulta tietosuojasta vastaavalta henkilöltä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tämä Tietosuojaseloste on laadittu 29.3.2019.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.