Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Matin ja Liisan maisemissa ry ja sen kotipaikka on Lapinlahti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Lapinlahden asukkaiden yhteistyötä, vaalia Ylä-Savon kulttuuriperintöä ja edistää Lapinlahden kunnan kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu Lapinlahtea koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • järjestää julkisia tapahtumia
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa vuokraustoimintaa
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään aloitteet ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita, jotka käsitellään yhdistyksen kokouksessa.  Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.